fbpx
Probna vozačka dozvola – izmene Zakona

Probna vozačka dozvola – izmene Zakona

Objavljeno:

Do sada je probna vozačka dozvola trajala 12 meseci, to je sada izmenjeno i pravila su sledeća:
1. probna se izdaje za A1, A2, A, B1 i B kategorije (do sada je bila samo B kategorija)
2. traje 2 godine ako se izvadi sa 19 godina, ili do 21. godine ako je izvađena pre 19-te godine života (ovde ima izuzetaka za učenike srednjih saobraćajnih škola)
3. probna dozvola dobija se samo jednom u životu (na primer, ako ste imali probnu vozačku dozvolu B kateorije, pa nakon isteka iste položite za A1 dobijate pravu vozačku za A1 kategoriju ne morate ponovo da imate probnu vozačku dozvolu za nju)
4. postoje ograničenja jasno definisana za auto put (110km/h), moto put (90km/h)…
5. „nulta tolerancija“ za alkohol
6. zabrana upravljanja od 23 do 6 časova
7. potpuna zabrana korišćenja telefona, čak i sa „hand-free“ uređajima
8. zabrana upravljanja vozilom snage preko 80kW, osim ako je pod nadzorom lica koje ima vozačku dozvolu B kategorije duže od 5 godina
9. obavezan nadzor za vozača B kategorije koji je mlađi od 18 godina
10. dozvoljeno je prevoziti najviše 3 lica
11. obavezno označavanje vozila sa „П“ tablicama

VAŽNA NAPOMENA: Sve gore nabrojane tačke počinju da važe tek za 12 meseci (od aprila 2019. godine), osim podebljane tačke 8. koja stupa na snagu u aprilu 2018. te godine.

Za one koji žele da čitaju o ovome direktno iz zakona i izmena evo teksta:

„Члан 182. – ZOBS

Пробна возачка дозвола издаје се лицу које први пут положи возачки испит за управљање моторним возилима категорија А1, А2, А, В1 и В са роком важења:

1) две године – лицима која су положила возачки испит са навршених 19 година живота,

2) до навршене 21. године живота  лицима која су положила возачки испит пре навршене 19. године живота.

Изузетно од става 1. овог члана, ученицима средњих стручних школа, који се образују за образовни профил возач моторних возила и који су положили возачки испит за управљање возилима C и CE категорије, пробна возачка дозвола за управљање возилом категорије B издаје се са роком важења од једне године.

Ако лице након истека рока важења пробне возачке дозволе положи испит за возача возила једне од осталих категорија из става 1. овог члана, издаће му се возачка дозвола у складу са одредбама члана 179. овог закона.

Ако лице са пробном возачком дозволом положи испит за возача возила једне од осталих категорија из става 1. овог члана, пробна возачка дозвола за новостечену категорију важиће до датума важења пробне возачке дозволе која је прво издата.

Возач који има пробну возачку дозволу не сме да:

1) управља возилом брзином већом од:
– на аутопуту 110 km/h,
– на мотопуту 90 km/h,
– на осталим путевима брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће,

2) отпочне и управља моторним возилом уколико има у организму алкохола односно психоактивних супстанци,

3) управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 06,00 часова,

4) за време вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију, односно опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку,

5) управља возилом категорије В чија снага мотора прелази 80 kW, осим ако је под надзором члана породице, који се налази у том возилу и који има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије В у трајању од најмање 5 година.

Возач који има пробну возачку дозволу за управљање возилом категорије B, док не наврши 18 година живота, не сме да управља возилом без надзора лица које се налази у том возилу и које има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије B у трајању од најмање пет година.

Возач из става 6. овог члана може превозити највише три лица, укључујући и лице које врши надзор.

Лице које врши надзор из става 6. овог члана дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин и у складу са прописима.

Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознакoм „П”, која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.

Министар надлежан за послове саобраћаја прописује посебне услове о изгледу, техничким карактеристикама и начину постављања посебне ознаке из става 9. овог члана.

Члан 163. – izmena Zakona 2018.

Подзаконски акти на основу овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Подзаконски акти донети на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15  др. закон и 9/16  УС) остају на снази док се не донесу нови, који регулишу исту материју, на основу овог закона, осим уколико нису у супротности са одредбама овог закона.

Одредба члана 51. овог закона, која се односи на члан 182. став 5. тачка 5) Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. закон и 9/16  УС) примењује се на возача којем је пробна возачка дозвола издата након ступања на снагу овог закона.

Одредбе члана 51. овог закона, које се односе на издавање пробне возачке дозволе, почињу да се примењују након истека рока од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Одредбе члана 182. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  УС, 55/14, 96/15  др. закон и 9/16  УС), које се односе на издавање пробне возачке дозволе, остају на снази до истека рока од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Од одредби члана 249. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – УС) изузета су сва возила регистрована до 1. јуна 2018. године, њихови уређаји, склопови и опрема, која користе министарство надлежно за унутрашње послове, службе безбедности Републике Србије, државни орган надлежан за заштиту и спасавање и ватрогасне јединице у саобраћају на путу, као и сва возила посебне намене, њихови уређаји, склопови и опрема, која користе наведени органи.“